Douwe Jorrits Jorritsma, Hichtum 19.4.1838 - Bolsward 24.9.1923     index

ouders
Jorrit Meintes Jorritsma, 1760-1839
Antje Sytses Rienstra, 1796-1871

gehuwd met
1.3.1860 Witmarsum Janke Eeltjes Kooistra, 1840-1875
4.11.1876 Wymbritseradeel Trijntje Tjitzes Bouma, Wymbritseradeel 29.7.1845 - ..1921, Westhem 1844, dochter van Tjitze Jelles Bouma en Trijntje Johans Cnossen

kinderen
Eeltje Douwes Jorritsma, Arum 11.4.1861 - Kubaard 3.1.1918
    geh 12.5.1888 Wonseradeel Antje Cramer Hommerts, dochter van Lucas Jans Cramer en Grietje Douwes van der Wal
    geh 31.8.1895 Antje Wiersma, Bozum 10.7.1865 - ,
       dochter van Sybe Klazes Wiersma (1832), zoon van Klaas Sybes Wiersma (1794-1871)
    kinderen met Antje Cramer: Douwe Eeltjes Jorritsma, 5.5.1889 -
    Grietje Eeltjes Jorritsma, 13.4.1890 -
    Janke Eeltjes Jorritsma, 27.7.1892 -
    kinderen met Antje Wiersma:
    Henrietta Aleida Eeltjes (Jette) Jorritsma, 22.7.1896 -
    Douwe Eeltjes Jorritsma, 2.11.1900 -
Antje Douwes Jorritsma, Hichtum 4-5-1863 - Bolsward 31-3-1943
    geh 29.2.1884 Oosterend Tiede Jans Vellenga, Oosterend 24-3-1858 - Spannum 23-8-1898, boer, herbergier
    kinderen:
    Douwe Vellenga, 16.9.1885 - Spannum 9.4.1887
    Alofje Vellenga, Spannum 7.8.1888 - Spannum 3.11.1946
       geh 22.5.1912 Hennaarderadeel Sybe Sybesma, Tzummarum 3.1.1888 - Spannum 1.2.1973,
        zoon van Jan Sybesma en Rigtje Rodenhuis
       kinderen:
       Jan Sybesma
       Tiede Sybesma, Spannum 1.1.1915
       Rigtje Sybesma, 1917
       Anne Sybesma, 1927
    Douwe Vellenga, Spannum 22.2.1896 - Leeuwarden 10.11.1941
       geh 27.2.1918 Leeuwarden Sjoukje de Vries, Leeuwarden 16.4.1895 - Leeuwarden 13.10.1986,
        dochter van Jakob Jans de Vries en Sepkje Symens van Huizen
       kinderen:
       Jakob Tiede Vellenga, Leeuwarden 2.9.1920 - Leeuwarden, 20.9.2012
       PvdA wethouder Leeuwarden (1953-1965), kamerlid (1965-1979)
          geh 7.7.1943 Leeuwarden Aafke Jellema, Leeuwarden 17.1.1918 - Leeuwarden 5.5.2004,
           dochter van Dirk Jellema en Froukje Veenstra
          kinderen:
          Douwe Vellenga, 1945
          Dirk Vellenga,
          Harry Vellenga,
          Jaap Vellenga,
    geh 15.7.1899 Hennarderadeel Sjoerd Strikwerda,
     zoon van Jan Lammerts Strikwerda en Aaltje Jans de Boer
* Dieuwke (Dui) Jorritsma, 1865-1893
Ytje Douwes Jorritsma, Hichtum 11.2.1868 - Arum 29.10.1898
       geh 16.5.1891 Wonseradeel Thomas Cuperus, Wonseradeel 25.4.1863 - Ferwoude 10.2.1945,
        zoon van Hinne Piers Cuperus en Maaike Thomas Bakker
Jetske Douwes Jorritsa, Hichtum 5.5.1869 - Leeuwarden 2.2.1928
       geh 10.6.1893 Wonseradeel Sjoerd Bijlsma, Hitzum 24.3.1860 - Wonseradeel 3.2.1936,
        zoon van Mink Sjoerds Bijlsma en Lolkje Pieters Dijkstra
       kind: Douwe Bijlsma, Wonseradeel 6.9.1895 - Leeuwarden 6.9.1930
Jorrit Douwes Jorritsma, 1875-1876
Jorritje Douwes Jorritsma, Hichtum 9.8.1881 - Wymbritseradeel 3.3.1916
       geh 3.8.1907 Wonseradeel Jacob de Vries, St Johannesga 1885-1961,
        zoon van Gerrit de Vries en Baartje Mulder
       kinderen:
       Gerrit de Vries
       Trijntje de Vries (op 9-jarige leeftijd overleden aan een hersentumor)
       uit de rouwadvertentie van Jacob blijkt dat Gerrit naar AustraliŽ emigreerde

woonplaats en werkzaamheden:
veehouder

documenten
Douwe is geboren toen zijn vader 78 jaar oud was.

Hieronder foto's van zijn geboortelepel (met dank aan Douwe Vellenga, 1945)


1838 Den 19 April is Geboren


Douwe Jorrits Jorritsma
Daarbinnen staat ook nog de geboortedatum van zijn kleinzoon:
D Vellenga
22 Febr 1896


Douwe stond bekend als slangenmens: ondanks (of dankzij)
zijn lengte kon hij zijn benen in de nek leggen.
Hij stopte met zijn bedrijf in 1911.
Hij rentenierde in Bolsward aan de Snitserdyk waar hij een
huis liet bouwen, waar in de topgevel nog het jaartal 1911 staat.
De huizen staan een eind van de weg rechts, gezien vanuit Nijland Bolsward in.

Bij zijn overlijden liet hij het in die tijd grote bedrag van 67.350 gulden na.
De erfenis werd in vijf delen verdeeld over kinderen en/of kleinkinderen.
Van 1/3 deel van het kindsdeel kon bijvoorbeeld zijn kleinzoon Douwe Alles
Wiersma zich als zelfstandig boer vestigen in het Heidenskip.
Daarvan kon hij koeien (120 gulden per volwassen koe), een pony en 't nodige gerei kopen,
en de pacht voor boerderij en land betalen.
De pony kon de kar niet trekken, dus die werd al gauw ingeruild voor een 'dampig paard'
(ietwat astmatisch), maar wel een best paard.

Hieronder fragmenten van de verdelingslijst die door notaris K.M. de Haas
uit Sneek werd opgemaakt.

Het eerste fragment toont wat kleinzoon Douwe Alles Wiersma ontving.


Het tweede fragment laat wat bijzondere beleggingen van Douwe Jorritsma zien


Het betreft buitenlandse effecten die als gevolg van de eerste wereldoorlog
waardeloos geworden zijn. Gezien de oorspronkelijke waarde (links vermeld) en
de waarde op het moment van de verdeling van de nalatenschap, is hierop
groot verlies geleden.

In 1889 kocht Tiede Jans Vellenga via notaris D. Cannegieter in Tzum
een winkelhuizing met herberg, doorreed, erf en verdere toebehoren
te Spannum voor de koopsom van fl. 3800 van de verkoper
Jantje Pieters Jongema te Spannum, weduwe van Anne Annes Hettema

Een paar jaren na het op jonge leeftijd overlijden van Tiede Jans Vellenga
verkocht Antje de herberg in 1900, weer via notaris D. Cannegieter in Tzum
voor de koopsom fl. 4525 aan Bokke Jans Sinnema te Spannum.

Alofje Vellenga (1888-1946)


Hieronder de eerste schoentjes van Douwe Vellenga (1896-1941), de zoon van
Tiede Jans Vellenga en Antje Douwes Jorritsma, hier gedragen door een achter-
kleindochter van Douwe in 2009. Opvallend is dat er geen verschil is tussen
de linker- en rechterschoen.


27.2.1918 trouwfoto Douwe Vellenga (1898-1941) en Sjoukje de Vries (1895-1986)


Douwe Vellenga (1898-1941)


Jakob Vellenga (1920-2012) heeft zijn vader Douwe (1896-1941) nooit zien lopen
want Douwe kreeg MS toen Jakob twee jaar oud was en overleed op 45-jarige leeftijd.

7.7.1943 trouwfoto Jakob Tiede Vellenga (1920-2012) en Aafke Jellema (1918-2004)


Hieronder links naar video/tv-opnames van geprekken met Jakob Vellenga (1920-2012):
1993 deel 1
1993 deel 2
2011
2012 Andere Tijden - Kiezen in crisistijd

overlijdensbericht van Jorritje Douwes Jorritsma (1881-1916)


overlijdensbericht van Jacob de Vries (1885-1961)


overlijdensbericht van Douwe Bijlsma (1895-1930), enige zoon van
Jetske Douwes Jorritsma (1869-1928) en Sjoerd Bijlsma (1860-1936)


(met dank aan Douwe Vellenga (1945)