Genealogie Otto B. Wiersma & Simone M. Wieringa      vanaf 21 Nov 2004 - last update: 2 december 2016
     Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen ga naar: contact
     If you have a question or remark related to these genealogy-pages, goto: contact

Elk van de vier geslachten ( Wiersma, Brik, Wieringa, en Broos) heeft een eigen index.
Langs sommige geslachtslijnen zijn we gekomen tot in de 15e eeuw.

Klik op een naam voor het begin van één van de geslachten.
1953_otto_benjamin_wiersma.htm                Wiersma    Brik
1955_simone_magrietha_wieringa.htm        Wieringa    Broos

bronnen (familieleden, literatuur en links)

Allereerst alle familie-leden die kwamen met informatie, foto's en verhalen.
Voor de periode 1811 e.v. in Friesland is een zeer behulpzame site: TRESOAR,
   de pagina Onderzoek > Genealogie van het Fries Historisch en Letterkundig Centrum
Site voor kadastrale gegevens: HISGIS

Wat betreft de verschillende geslachten:
lijn Wiersma
Algera
- R. S. Roarda, It Algera-Algra skaei, 1425-1955, Leeuwarden, 1956/1957
Het werk bestaat uit twee delen; deel: 1: 1425-1840; deel 2: 1840-1955 en staat op Tresoar.
- Overzicht van de familie Algera - Ids en Tineke Algera-Menger
- Dan Sinema site
Hylckama
-
Lycklama ą Nijeholt
- Lute, Fokke van, Her en der deur et oolde Wolvege, (..)
- Winsemius, Historie van Vriesland, 1622
- Paasman, J.A., Lycklama ą Nijeholt, tūke Wūnseradiel, Genealogysk Jierboekje 1998, 41-96
- Stamboom Lycklama ą Nijeholt
Osinga
- Haan, H. de, Foarālders en Neiteam fan Douwe Freerks, 1954
- Osinga, De 'Stjeppleats', historie familie Johannes Osinga en Jantje van der Wal, 2006
Otter
-
Ruurds & Jorrits
- KOETJE - VAN DER BERG, R. Familie Van den Berg,
   nakomelingen van Meinte Ruurds en Pleuntje Jorrits. Ferwerd, 1998. 2 delen
Slump
-
Vlieg
- Vlieg-link
Wal, van der
- Wal, Symen S. van der, Briefboeken, Dagboeken, Overdenkingen, 1840-1843
- Wal, J.F. van der, Genealogie van een familie van der Wal uit Friesland, 2002
- Hibma, Andries, Gedenkboek 1904-2004 Sietse Bouwe van der Wal
- Hibma, Trinus, Kwartierstaat van Sietze Bouwe van der Wal, in het Gedenkboek
- Paasman, J.A. Militairen in Friesland voor, onder en na Napoleon 1795-1815
Wiersma
- Alfred Busser (1953) spoorde veel namen van de kwartierstaat op
- Siemen Wiersma (1917) was de bron van veel informatie, foto's en verhalen

lijn Brik
Brik
- Veel documenten en foto's zijn o.m. bijeengebracht door Jan Hendrik Brik (1918-1975)
en Aukje Brik-Wiersma (1919-2007) voorafgaande aan een Brik reünie in Amersfoort 1972.
Bruinsma
- Veel documenten en foto's zijn o.m. bijeengebracht door Ids Bruinsma (1944)
Faber
- Faber, J. en A.P.Faber-van Cadsand, Het nageslacht van Douwe H.Faber en Janke Lieuwes, 1990.
Houckama
- Abma, G., De Vier Bolswarder Lenen, 1979
- Wiersma, W., Verhandeling over de Friesche leenen, dissertatie 1894
- Friese testamenten tot 1550 (zoek op Houkama)
- of als de voorgaande link 't niet meer doet: 1478 Houkama Testament

lijn Wieringa
Sijbolts
- Ommelander Geslachten.
   Het nageslacht van Jacob Sijbolts (landbouwer te Warffum)
   en Geertruid Cornelis'

lijn Broos
- todo

downloaden opzet en programma GENEALOG.EXE
Wie een stamboom-systeem met meerdere geslachten wil opzetten
op een vergelijkbare manier, kan een voorbeeld met aanwijzingen
en het gratis programma GENEALOG.EXE downloaden:
download example.zip

NB zie de leesmij.txt in dat pakketje voor de aanwijzingen.
U kunt hier al snel een blik werpen op de preview van de leesmij.txt

voor familieleden
Voor de uitwerking van de families Wiersma, Brik, Wieringa, Broos
kunnen familie-leden, die de inhoud van een bepaald geslacht willen
combineren met andere geslachtsnamen, de inhoud van deze site downloaden:
download wwbb.zip (78 MB, update 16.10.2023)

NB Stuur even een bericht als de laatste update 'oud' is, dan zetten we
eerst een recentere update van het pakket wwbb.zip op de site.

Het pakket bevat een hoofddirectory \genealog
met daarbinnen de volgende subdirectories:
\wiersma
\brik
\wieringa
\broos
\example
In de directoy \genealog staan de "bron-pagina's" van waaruit
de vier geslachten zijn te bereiken.
De eenvoudigste werkwijze is je eigen variant te maken door de
al aanwezige bron-pagina's te wijzigen met je eigen gegevens.
NB zie de leesmij.txt in de directory \genealog. Deze bevat
de aanwijzingen hoe nieuwe geslachtslijnen zijn op te zetten.


Suyderoogh bos en meren, rust en ruimte, zon en zee
Het Drentse Wold rust en ruimte, bos en heide, heerlijk wandelen en fietsen
Het Drents-Friese Wold rust en ruimte, bos en heide, beekjes en zandverstuivingen, heerlijk wandelen en fietsen