Abel Wiarda Lycklama Nijeholt, Arum 26.3.1791 - Arum 10.1.1838     index

ouders
Ayzo Lycklama Nijeholt, 1745-1824
Mintje Abeles Wiarda, Easterlittens 11.7.1759 - Bolsward 30.1.1812

gehuwd met
Arum 24.4.1812 Janke Eeltjedr Bonnema, Kimswerd 2.3.1792 - Amsterdam 18.9.1846
dochter van Eeltje Haitses Bonnema en Dieuwke Jans Kingma
Bolsward 17.6.1822 gescheiden

kinderen
* Dieuwke Abels Lycklama Nijeholt, 1813-1888
Ayzo Abels Lycklama Nijeholt, Arum 16.4.1815 - Harlingen 22.11.1880
    1836 bakkersknecht
    1837 keuterboer in Arum
    1838 bouwboer in Franeker
    1862 kantoorman in Harlingen
    geh. Wonseradeel 14.4.1836 Baukje Pieters Blanksma, Arum 18.11.1810
    dochter van Pieter Jans Blanksma en Antje Tijsjes Jorritsma
    kinderen:
    Mintje Lycklama Nijeholt, Arum 25.1.1837-8.5.1916
       geh. Jacob Kooistra, 1840-1928, zeeman, schipper
    Pieter Lycklama Nijeholt, Franeker 30.12.1838 - 17.2.1888
       winkelier te Tsummarum
       geh. Klaaske Jacobs Zoodsma, 1841-1931
    Abel Lycklama Nijeholt, Franeker 19.2.1840-11.6.1845
    Sikke Lycklama Nijeholt, Franeker 14.10.1841 - Harlingen 6.3.1919
       eerst zeeman, later politieagent
       geh. Tetje Oorthuis, 1849-1918
       13 kinderen, waaronder:
       Ayzo Lycklama Nijeholt, Harlingen 21.12.1874 - Groningen 6.7.1961
          geh. 1901 Janke Baltje, 1872-1951
          zoon: Jan Lycklama Nijeholt
    Dieuwke Lycklama Nijeholt, Franeker 17.12.1843 - Harlingen 14.9.1886
       geh. Sytse Strikwerda, 1844-?, koopman, slagersknecht
    Antje Lycklama Nijeholt, Franeker 14.4.1846-3.8.1846
    Antje Lycklama Nijeholt, Franeker 6.3.1848 - Harlingen 29.11.1918
       geh. Fetze Schuil, 1850-1906, bootwerker

woonplaats en werkzaamheden:

documenten
Abel werd ingeloot als soldaat van Napoleon bij de lichting van 1811,
maar hij liet zich vervangen door Harmen Wigles, arbeider te Bolsward.

Na de scheiding in 1822 trouwde Janke in 1824 met Sikke IJsbrands Parma,
(Workum 25.9.1786 - Amsterdam 12.9.1846) die kapitein was op een koopvaardij-schip.
Janke Eeltjedr Bonnema was van 1832-1838 winkelbediende in Workum.
In het boek van Dekker en Nielsen (zie bronnen) is sprake van een
"merkwaardige grafsteen (..) aangetroffen op het kerkhof van Midlum,
en wel van een zekere Parma, een wat Spaans aandoende naam. Maar deze
Parma was een Amsterdammer en kapitein van de schoener Caspar de Robles.
Zijn vader was ook kapitein, die, gescheiden van zijn vrouw, hertrouwde
met een eveneens gescheiden vrouw, wier eerste man een zilveren neus droeg.
[Dit moet Abel zijn geweest!] We weten wel, dat die man, als hij krap bij
kas zat, de neus naar de lommerd bracht, en dat zal dan wel geen gezicht
zijn geweest. Geen geld en geen neus, dat viel niet mee!"
bronnen:
- Dekker, T.W. en C. Nielsen, Kerken, kastelen en kloosters.
   Kerkgeschiedenis Harlingen en Midlum. Flevodruk, Harlingen, zj
- Paasman, J.A., Lycklama Nijeholt, tke Wnseradiel, Genealogysk Jierboekje 1998, 41-96