Lyckele Ebelens Lycklama Nijeholt, 1485 - 1.2.1538     index

oudersgehuwd met
Johanna N.

kinderen
Lubbert Lyckles Lycklama Nijeholt, 1505-1561, 1533-1558 Grietman van Weststellingwerf
    geh. NN
    Egbert
    Lyckle
    geh. 1547 Berber Dircks (Barbara) ?-1575?
    Dirck
    Aelcke
    Jannes
    Franciscus Lubberts
    Lubbert Lubberts
Jochum Lyckles Lycklama Nijeholt, 1518-?
    geh. Alyd
    Lickle
    Geerdt
    Wybrant Jochems, is rond 1609 burgemeester van Steenwijk
       geh. Jantien Wichers
Aeble Lycklama Nijeholt
mr. Meyne Lyckles Lycklama Nijeholt, 1520 - 14.12.1608,
    studeert in 1539 in Leuven
    1565-1576 substituut-grietman van Weststellingwerf
    gevolmachtigde naar de landdag
    gedeputeerde van de Staten van Friesland, 1569-1576
    lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland, 1582-1584
    Raadsheer van het Hof van Friesland, 1585-1597
    geh. Hylck ter Wisscha, ?-10.12.1610
    kinderen:
    dr. Laelius Lycklama ?-1625/26
       studeert in 1589 in Franeker
       in 1593 advocaat aan het Hof van Friesland
       in 1597 gecommitteerde als raadsheer aan het Hof van Friesland
       1625 grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
       geh. Leeuwarden 12.10.1603 Foeck van Galama
    dr. Marcus Lycklama Nijeholt ?-9.8.1625
       (zie afbeeldingen lager op de pagina)
       studeert in 1593 in Franeker
       studeert in 1596 in Basel
       1600-1601 lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland
       1604 hoogleraar recht in Franeker
       1610 grietman van Ooststellingwerf
       1610-1611 curator van de Franeker Academie
       1623 grietman van Weststellingwerf
       afgevaardigde naar de Staten-Generaal
       Ridder in de orde van St. Markus van Veneti
       geh. 1615 Parck van Goslinga
    Aeltie Lycklama, 1576-13.8.1637
    Jantien Lycklama, -10.8.1624
    dr. Esias Lycklama ?-1639
       studeert in 1597 in Franeker
       1601 advocaat
       1624 grietman Ooststellingwerf
       1626-1627, 1633-1634 lid van de Staten-Generaal
       1638-1639 lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland
       1639 grietman Weststellingwerf
       geh. Leeuwarden 16.5.1605 Jel van Osinga
* Pier Lyckles Lycklama Nijeholt 1523-1610
Joseph Lyckles Lycklama Nijeholt, ?-1614?
    geh. ?
    Lickle
    Jantien Josephs, geh. Anne Carsten
    Fysse Josephs, geh Albert Saskers
    Hebele
Grete Lyckles Lycklama Nijeholt, <1520-1538, geh. Marten Johans van Haert
Anna Lyckles Lycklama Nijeholt, geh. Claes Reynties
Catharina Lyckles Lycklama Nijeholt

woonplaats en werkzaamheden:
Saksisch grietman van Stellingwerf, in 'dienst' van een Saksische hertog
die weer handelde in opdracht van de Duitse keizer.
Hij paste zich effectief aan bij verschuivingen in de machtsverhoudingen,
werd in 1517 Bourgondisch grietman van Schoterland en het westelijk deel
van Stellingwerf, in 1518 balling en hij werd in 1524 door de landvoogd
Floris van Egmond, als dank voor zijn inzet voor het Bourgondisch bewind,
erfelijk belast met het grietmanschap over Weststellingwerf.
In tegenstelling tot nogal wat nakomelingen was Lickele Ebelens niet erg
onder de indruk van de verheffing in de adelstand. Volgens de overlevering
zou hij gezegd hebben: "Deugd allinne makket wiere adel."

documenten
Stamvader van de familie Lycklama Nijeholt. Winsemius noemde hem "een treffelyck ghequalificeert man, soo van gheslachte als goederen". Vermeldt van hem, dat hij "uyt het gheslachte van Steenwyck" stamde, woonde op Friesburg bij het dorp Nijeholt (Nijeholtpade) en dat dit geslacht zich naar dit dorp, Nijeholt, vernoemd heeft. In de eerste helft van de 17e eeuw ontstond uit het patronym Lyckles de achternaam Lycklama, terwijl de toevoeging Nijeholt als herinnering aan het langdurig verblijf van dit geslacht te Nijeholtpade eveneens uit deze tijd dateert. Uit "Her en der deur et oolde Wolvege" van Fokke van Lute: De komst van de Lycklama's - grietmannen, grondeigenaren en verveners - is voor het cultuurpatroon van het noordelijke gedeelte van Wolvega van grote betekenis geweest. Door hen kwamen in de zestiende eeuw de vervening en de bosbouw pas goed tot ontwikkeling. In of ongeveer 1626 laten ze aan de oostkant van het dorp de Lycklamastins bouwen. Voor de afvoer van de turf en het hout bestond er behoefte aan waterwegen. Daarom lieten de Lycklama's een vaart graven vanuit de Tjonger door het veengebied via Nijeholtwolde naar Wolvega: de Lycklamavaart.
In Friesland eindigen veel namen op -ma, zoals Boersma, Bergsma, etc. Dat -ma betekent 'zoon van'. Dus Lycklama betekent 'zoon van Lyckle'. Dat slaat dus op Lyckle Ebelens. De zonen van Lyckle Ebelens verspreidden zich over Friesland en om bij te kunnen houden over wie men het had, werd er een plaatsbepaling aan de naam toegevoegd. Het woordje '' (uit het Frans) betekent namelijk van of uit. En Nijeholt betekent 'Nieuwe hout', oftewel de nieuwe bossen. Dus Lycklama Nijeholt betekent 'zoon van Lyckle uit de nieuwe bossen' (dit doet overigens vermoeden dat er ook een familie bestaat met de naam 'Lycklama Oldeholt', maar daar is mij niets over bekend...).
Op 1 februari 1538 verkopen de (dan weduwe) Johanna en haar negen kinderen
een huis aan de Molenstraat te Steenwijk.
In 1543 zijn de erven in het bezit van meerdere boerderijen te Nijeholtpade
en te Oudehoutpade.

Stins "Friesburg" te Nijeholtpade


Marcus Lycklama Nijeholt (?-1625)


bronnen:
- Oosterhout, M. ed., Snitser Recesboeken 1490-1517, Assen 1960
- Paasman, J.A., Lycklama Nijeholt, tke Wnseradiel, Genealogysk Jierboekje 1998, 41-96
- Stamboom Lycklama Nijeholt