Jan He(e)mes (Wieringa), 1746 - 1 oktober 1807     index

ouders
Heme Jans (1720? - 10 december 1789) uit Den Andel en

Liefke Jans van Eenrum, getrouwd op 9 oktober 1743.gehuwd
1. 6 april 1776 met Grietje Berents Bloem,*1730, weduwe van Eenrum. Zij overlijdt op 24 juli 1777. (Bron:http://www.reenders.com/dooden_eenrum.shtml)
2. 5 september 1778 met Dirkje Wierts Evers (Derkje Wiers), 1751 - 30 januari 1797

kinderen
Liefke, *23 augustus 1779. Gedoopt 28 augustus in Saaxumhuizen, getrouwd 15 september 1802 met Geert Hindriks.
Heeme Jans, *Eenrum 3 september 1783, overleden Maarslag 23 juni 1832. Dagloner. Op 09.09.1811 getrouwd te Leens met Hilje Cornelis, *19.08.1789 In 1811 werd hun zoon Jan Hemes geboren die in 1822 stierf op 10-jarige leeftijd.
* Wiert Jans Wieringa, Eenrum 1787-1855
Pieter Jans Wieringa, (Pieter Jans Hemes), *Eenrum 1789 - Groningen 6 februari 1869. Getrouwd 10.06.1810 getrouwd met Frouwke Aries (Arijs) Jansen van Eenrum.
Hilje, *1 januari 1792
Jan Jans Wierenga, *Eenrum 23 september 1796 - Eenrum 15 april 1871. Kuiper en wagenmakersknecht en uurwerkmaker.
Getrouwd: 1. 12.5.1821 te Baflo met Anje Drews Bakema (1798-1839)
2. 30.08.1847 met Hendriktje Rijpkes Buikema, *Eenrum 1812.
woonplaats en werkzaamheden
landbouwer in Den Andel

documenten
Heme Jans trouwt in 1776 met de weduwe Grietje Berents Bloem. Ze was eerder gehuwd met Jan Jacobs en Jan Julles. Toen ze met Heme Jans trouwde, had ze 6 zoons en 2 dochters.In 1777 overlijdt Grietje.Den 24 dito (July 1777) is overleden Grietje Berents, Huisvrouw van Jan Hemes Latende tot Sibste Bloede na Haar man 6 Zoons en 2 dogters. (http://www.reenders.com/dooden_eenrum.shtml)

In 1778 trouwt Jan Hemes uit Eenrum met Derktje Wierts (Derkje Wiers) uit Feerwerd.In het boerderijenboek van het Halfambt wordt Jan Hemes in 1778 genoemd als voogd ivm de verkoop van de boerderij aan de Hornsterweg 1 te Eenrum. In 1778 wordt deze boerderij door de voogden van de kinderen van wijlen Grietje Berents (Jan Hemes' eerste vrouw) en door Jan Hemes voor zichzelf en Derktjen Wierts (zijn tweede vrouw) voor zichzelf verkocht aan Ebels Hendriks en Geeske Jacobs.
Hieronder een foto van de bewuste boerderij uit het Boerderijenboek.Uit De Ommelander geslachten:
RA. XLVI.c.2. 10 Juny 1778. Jan Hemes en Derktjen Wierts, Jacob Melles als voormond, Berent Berents als sibbe en Berent Cleveringa als vreemde voogden over de pupillen van wijlen Jannes Julles en wijlen Grietje Berents en Jacob Arijns als vreemde voogd over de pupillen van wijlen Jan Jacobs en wijlen genoemde Grietje Berents verkopen aan Ebel Hindrix en Geeske Jacobs een boerenbehuizinge met de beklemming van 26 Jukken Land, staande en gelegen te Eenrum, op den Horn, huur 68 gl. aan de kerk van Eenum. Koopsom 1.355 gl.
De laatstgenoemden verkopen de boerderij op 2 juli 1782 voor de dubbele prijs,2.705 gl, aan Pieter Tonnis en Trijntje Garmts. Bron: http://members.chello.nl/w.spaak/Bodde/Ommelander%20Geslachten%20I-III.pdf blz 61


Er is ook een rechtbankverslag van het beŽindigen van de voogdij over de kinderen van Grietje Berents:
Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 16 Junii 1778 Op petitie van Jantjen Jannis, en Beerent Jannis, dogter en soon van wijlen Jannis Julles en Grietje Beerents Bloem, als beijde veniam aetatis hebbende geobtineert, dat in actis mogte worden getekent, dat sij op heden den 16 Junii 1778, ten overstaan van het EE Gerigte in Judicio, van hun voormond Jacob Melles, en voogden Beerent Beerents, en Beerent Derks hadden ontfangen in contante penningen hun vaderlijke afkooppenningen, bedragende voor jeder een summa van twee hondert en tagtentig Car Gulden, met de halve renten van de stiefvader Jan Heemes, bedragende voor Jantjen berekent 19 Gl. 12 stver, en voor Beerent 7 Gl. 14 stver, met daar en boven wegens uitgemijnt moeders lijfstoebehoren jeder 18 Gl. 2 stver 1 dt, als mede het linnen, en dat voorts sij selve hunne verdiende loonen beijde hadden gebeurt, en dat de overige renten met hun mede weten te goede waren in de moederlijke boedel en nalatenschap, welke boedel nog onverdeelt, sij jeder voor sich selve mede gedagten te scheijden en verdeelen, soo deden sij de voorstanderen bedanken voor denselver goede en getrouwe voorsorge en administratie, waar op als voorstanderen geen verdere praetensien verklaarden te reserveren, versoekende dat het EE Gerigte de gemelte voorstanderen van derselven eeden, ten hunner opsigte als voorstanderen gepraesteert gelieve te ontslagen. Is sulks in actis getekent, en heeft voorts het EE Gerigte ten versoeke van Jantjen en Beerent Jannis, hunne drie voorstanderen voornoemt van der selver eeden ten hunnen opsigte als voorstanderen gepraesteert ontslagen.
Bron: https://www.reenders.com/voogdij.shtml over 'Voogdijzaken Eenrum 1750 Ė 1803'

Jan Hemes (1746-1807) verkoopt op 25 juni 1799 de boerderij die zijn ouders in elk geval sinds 1755 bezaten. (Bron: gegevens over boerderij 70a in Boerderijen in het Halfambt). Hij verkoopt de boerderij bestaande uit een keuken, middenhuis en Friese schuur en 16,5 juk en 35 roeden land, met een vaste huur 68 carolusguldens aan de kerk van Eenrum, voor f 2502 aan David Cornelis, getrouwd met Tietje Jacobs te Saaxumhuizen.
'Op de lijst van vaste goederen van Saaxumhuizen' die in 1806 -dus 7 jaar later- is opgemaakt, komt Jan Hemes voor als de beklemde meier van 16,5 juk land, die bij zijn behuizing 'getekend nr. 11' gelegen zijn. De jaarlijkse huur bedraagt f 68 verschuldigd aan de kerk te Eenrum."
Uit diezelfde lijst uit 1806 blijkt dat hij nog een halve juk land, genaamd 'het Meike' gebruikte. De eigenaar ervan was de diaconie van Saaxumhuizen. Als toevoeging staat achter Jan Heemes: 'Boerderij ten zuiden van Elemaheerd / Nescio'.
Rond 1935 is de boerderij afgebroken en het land maakt tegenwoordig deel uit van de boerderij Nescio aan de Saaxumerweg 4.

Bron: http://www.bavvelt.nl/index_htm_files/Quohier%20vaste%20goederen%20Saaxumhuizen)pdf.
De geschiedenis van Baflo, Rasquert, Den Andel, Tinallinge, Saaxumhuizen / uitg. door Stichting Historische Kring Baflo. - 2009


Derkje Wierts sterft in 1797 als hun jongste kind ruim 4 maanden oud is en de oudste 14 jaar."Den 30 dito (januari 1797) stierf Derkje Wierts. Vrouw van Jan Heemes. Laatende na Haar man & 5 Kinder."
(http://www.reenders.com/dooden_eenrum.shtm)

Ruim 10 jaar later,op 1 oktober 1807 wordt Jan Hemes begraven.
1807 (begravenen!) Den 1 October Jan Hemes, oud ruim 64 jaren, latende na 4 zoons en 2 dochters. Weduwnaar van Derkje Wierts.(http://www.reenders.com/dooden_eenrum.shtml)

-------------------------------------------------------------------------------------------