Jacob Sybolts, ca 1650 - ca 1695     index

ouders
Sybolt Jacobs
Trijntie Jacobs

gehuwd met
25.5.1673 Warffum Geertruid Cornelis, 1657-1720

kinderen
* Anje Jacobs, ca.1674 - ca 1743

woonplaats en werkzaamheden
landbouwer te Warffum

documenten
Vader Sybolt Jacobs was provincie- en kerkmeijer, "Staatboek van de Provincie Landen", door Andreas Spanheim, rentmeester van de Provincie. Hij heeft daarin aangetekend: Warffum, Fol. 392, A 1632. Sybolt Jacobs en Trijntie gebruiken 5 juk land, waarvan 1 juk binnendijks zijn gelegen. A 1673 de soon Jacob Sybolts en Geertruit. A 1695 de soon Meertens Lourents en Anje. A 1718 dese Anje getr. an Derck Crijns. Dit is onjuist, omdat er had moeten staan: de dochter Anje getr. aan Meerten Lourents. In het Staatsboek komt Sybolt Jacobs het eerst voor als beklemde meijer van Provincieland in 1622, als gebruiker van 5 juk land en 1 juk queller.


Een jaar na het overlijden van Jacob Sijbolts wordt de boedel verdeeld. Uit de "Ommelander geslachten":
[21 Jan. 1696. Michiel van Bolhuis, Redger van Middelstum, certifieere kracht deses voor mij gecompareert en erschenen te sijn de E. Jan Coops en Geertruit Cornellis, echtelieden, de E. Jan Cornelis voormont, Simon Jacobs sibbe en Jacob Allers vreemde voogden over Trijntje Jacobs, welke bekenden ende verklaerden aan de E. Meerten Lourents en Anje Jacobs echteluiden verkogt te hebben haer anparten van de plaets, soo Meerten Lourents ende Anje Jacobs echteluiden tegenwoordigh bewoont, met de beklemminge der landerien, soo hij van de kerke en provintie gebruikt, exempt de eijgen landen welke alsnoch in de mande verblijven, voorts levendige have huismansgerietschap, het koorn soo daer tegenwoordigh bevonden wort, ende gewas op wortel staende ende alles wat de binnendeure is, alsmede soodaene ingoederen in het binnenhuis volgens inventarium daervan opgerichtet, mits dat de koperen sullen betalen alle lasten soo van landeren als boodeloon soo in den jaere 1695 sijn verschenen, ende sulks voor een summe van twee duisent vijf hondert gl. tijn sts., waervan Jan Coops ende Geertruit Cornelis twee parten ende voormont en voogden voorn. een partcompeteert.]