Wiert Jans Wieringa, Eenrum 21.2.1787 - Baflo 29.1.1855     index

ouders
Jan He(e)mes, 1743-1807
Dirkje Wierts, ? - Eenrum 30.1.1797

gehuwd met
13.6.1813 Baflo Grietje Pieters Klunder, Baflo, 05.06.1791 - Uithuizen, 03.06.1872

kinderen
Dirkje Wierts Wierenga, geboren in Rasquert, 31 maart 1814, overleden in Rottum, 18 maart 1890; als weduwe wonend in Uithuizen
Getrouwd te Baflo 16.12.1843 met Wijpke Heeres Hielkema.
Anje Derks Klevring 1816 - 15 juni 1820, 4 jaar geworden.
* Pieter Klaassens Wieringa, 1826-1904
Jan Hemes Baflo, 27.02.1835 - Hoogezand 2.10.1899. Smid. Getrouwd in 't Zandt op 28.12.1865 met Marta Bos uit Leermens.
woonplaats en werkzaamheden

documenten
Onderstaande informatie komt uit het Boerderijenboek van het Halfambt.
Wiert Jans Wieringa en Grietje Klunder worden in dit boek op verschillende plaatsen genoemd in verband met de huur of de koop en verkoop van land en behuizing.
Op 3 januari 1816 kopen Wiert Jan Wieringa en zijn vrouw Grietje Pieters Klunder de herberg en kruidenierswinkel (kremerij) aan de Meijmaweg 21, Rasquert voor een onbekend bedrag.


Meijmaweg 21
NB. In 1864 wordt de behuizing gesloopt en vindt er herbouw plaats. In 1977 koopt de gemeente het pand, dat op de Monumentenlijst staat. Door de verslechterde toestand en daar afbraak niet haalbaar bleek, verkoopt de gemeente Baflo de behuizing en schuren voor een symbolisch bedrag van fl.1 aan de Stichting Het Woonhuismonument. Na een grondige renovatie wordt het woonhuis op 4 december 1968 verkocht aan Cornelis den Engelse, burgemeester van Baflo. (...) In het schuurgedeelte zijn drie woningen ingericht.
"Het Olhof".
In 1818 wordt de boerderij 'Het Olhof', Brandenburgerpad 4, Rasquert gekocht van Simon Reintjes Nienoort. "Een behuizing met een tuin en daarachter nog een buitentuin, alsmede de beklemming van een groot hof, vaste huur f. 26", waarschijnlijk voor fl.1635.
1823
"Van de erfgenamen van Ubbe Heertjes Ubbens en Martjen Ennes kopen Wiert Jans Wieringa en zijn vrouw Grietje Pieters Klunder
op 20 januari 1823 voor fl. 2165 de beklemming van 7 jukken land te Rasquert, vaste huur fl.21. Aangezien Wiert Jans Wieringa sinds 1816 winkelier en herbergier is, kan dit land dus ook hierbij gebruikt worden."

Geschiedenis van 'Het Olhof': "Waarschijnlijk is het hof in het begin verpacht want op 6 augustus 1285 verklaart Hermannes Busseel het hof te Baflo onder zekere voorwaarden levenslang in pacht te hebben ontvangen.
Op 20 oktober 1302 verklaart Osdo, prior in het convent van Selwerd, na de dood van de abt Gerhardus geen recht meer te hebben op het hof te Baflo, dat door abt Gerhardus werd gepacht van Otto, bisschop van Munster.
Op 24 augustus 1404 geeft Otto, bisschop van Munster, het hof te Baflo aan magister Fredericus van Baflo en de gebroeders Fredericus, Mello en Tijtardus van Oldehove in lijfpacht. Later schijnt het meer als prebende of leen te zijn uitgegeven.
Op 25 maart 1454 geeft Walramus de Moirsa, bisschop van Munster, het hofje aan Rudolf Agricola en zijn leermeester Anthonius, pastor en persona te Baflo, 'onder voorwaarde van eene jaarlijksche uitkeering van 14 marken mustersche penning aan den Bisschop.'
Een brief van 23 oktober 1454 bevat een overeenkomst tussen Anthonius, persona te Baflo, en Hendrik, abt te Selwerd (de vorige persona van Baflo en waarschijnlijk de vader van Agricola), waarbij eerstgenoemde en Rudolf Agricola zolang ze leven gelijkelijk genieten van de prebende en de langst levende alleen.
Op 4 maart 1670 is er sprake van het 'Selwerder Hofje' te Baflo (misschien een naamsverandering door inlijving van het Selwerderklooster), groot 1/2 juk en enige roeden, 'huur doende 20 carolusguldens zonder geschenk te gebruiken, mits oude uitgaande boomen te verwisselen tegen jonge boomen.'


Een foto van het Olhof uit het Boerderijenboek van het Halfambt.


1824. Bij boerderij 'Azinga', Azingaweg 2, Raquert.
"Simon Reintjes Nienoort enz.(...), te samen eigenaar van de goederen ter ene zijde, en Wiert Jans Wieringa, winkelier en herbergier te Rasquert, ter andere zijde, als huurder, beŽindigen op 19 september 1824 de verhuur van een behuizing met landerijen voor een periode van negen jaar, jaarlijkse huur fl.1600." De huur van die behuizing met land begon waarschijnlijk in 1815.
Voor negen jaar wordt vervolgens 36.46.83 bunder onbehuisd land aan Wiert Jan Wieringa verhuurd.

Op 12 september 1834 verkoopt WJW de herberg en de kremerij voor f.1200 aan Jan Drewes Boter, korenschipper te Rasquert; WJW verkoopt deze behuizing 'omdat hij landbouwer wordt te Baflo'.

In 1837: koop van een boerderij, Rudolf Agricolastraat, Baflo, (zie foto hieronder) een in 1960 afgebroken boerenbehuizing, met van oudsher 68 jukken Provincieland, behoorde tot voor 1594 aan het klooster Selwerd. Van deze 68 jukken lagen er 13 jukken bij het huis en heem, ten westen van het dorp Baflo, 39 jukken tussen Tinallinge en Baflo, en 16 jukken op de Tinallingermeeden, ten zuidoosten van Abbeweer. In totaal 37.69.20 bunder land. Koopprijs f.18.000.


Boerderij Agricolastraat te Baflo.


Op 15 mei 1839 verkoopt WJW eem beklemming van 3.70.40 bunder land bij Rasquert (land bij/van boerderij 'Almaheerd'), vaste huur fl. 21 aan de kerk van Baflo, voor fl.3100 aan Simon Louwes Werkman te Den Andel. Dit land wordt later weer bij de boerderij 'Azinga' gevoegd.(Koop van 1823?)

"Op 23 januari1843 verkopen Wiert Jans Wieringa en Grietje Pieters Klunder [de boerderij aan de Agricolastraat]: a) een boerenbehuizing met 27.60.30 bunder, en b) 10.08.90 bunder te Tinallinge gelegen, met het recht volgens beklembrief om op deze landerijen naar welgevallen te mogen 'timmeren en behuizen'. Perceel a wordt voor fl.8600 gekocht door Heine Geerts de Vries te Sauerd, zonder beroep. Perceel b wordt voor fl.2250 gekocht door Klaas Jans Stol, landbouwer te Tinallinge, getrouwd met Anje Kornelis Wiersum." (Verkocht met een verlies van fl.7150.)

"Op 30 januari 1846 verkoopt WJW een goed onderhouden ruime behuizing en schuurtje met de beklemming van de grond, vaste huur 2 guldens en 71/2 cent, en een groot stuk land, vanouds genaamd 'Het Oude Hof', 2.08.10 bunder groot, vaste huur fl.26 aan Johan Rikkers.
Het geheel wordt voor f.1.550 gekocht door Luitje Cornelis Wiersema en zijn vrouw Aagtje Yzebrand Borgmans. "

Het Olhof lag in het 'centrum' van Rasquert, op het minuutplan nr. 24.
Nr 28 is de boerderij Azinga.Op pad door een radiair tweelingdorp (site www.groningerlandschap.nl)
De oudste wierdedorpen zijn gesticht enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling. Ze waren vaak heel mooi cirkelvormig. De boerderijen stonden in een kring rond het hoogste punt, de kop naar voren, het schuurgedeelte naar achteren. De deeldeuren aan de achterkant van de schuur grensden aan de rondweg die min of meer spontaan rondom het dorp was ontstaan, de zogenaamde ossenweg. De erfafscheidingen tussen de boerderijen en de weggetjes liepen als de spaken van een wiel naar het hoogste punt, waar vanaf de 9e eeuw op de meeste plaatsen de kerk kwam te staan. Een radiair wierdedorp heet dit dorpstype, waar vooral door recente dorpsuitbreidingen helaas weinig van over is. Maar soms ook wel. In dorpjes als Biessum, Marsum, Ezinge, Godlinze en Niehove vind je nog heel veel elementen terug van dit eeuwenoude patroon. Trouwens ook in Baflo en Rasquert. ze dorpen liggen zo dicht tegen elkaar aan dat we ze tijdens een korte, stevige wandeling goed kunnen bekijken.
Het Olhof.
Rasquert heeft geen kerk. Blijkbaar waren, ondanks het vele water, de verbindingen zo goed, dat de inwoners ltijd in Baflo ter kerke gingen. Wel waren er kerkelijke bezittingen in het dorp. Dit schitterend gelegen oerderijtje is onder meer bezit geweest van Rudolf Agricola. Bij het afgraven van een deel van de wierde van Rasquert is dit boerderijtje blijven staan. Men groef er gewoon omheen. Tijdens de afgraving woonde hier de wierbaas, de opzichter. Het afgegraven gedeelte is nu de ijsbaan van de twee dorpen, schitterend gelegen tussen ossenweg en het grote restant van de wierde.