Jan He(e)mes (Wieringa), 1746 - 1 oktober 1807     index

ouders
Heme Jans (1720? - 10 december 1789) uit Den Andel en

Liefke Jans van Eenrum, getrouwd op 9 oktober 1743.gehuwd
1. 6 april 1776 met Grietje Berents Bloem,*1730, weduwe van Eenrum. Zij overlijdt op 24 juli 1777. (Bron:http://www.reenders.com/dooden_eenrum.shtml)
2. 5 september 1778 met Dirkje Wierts Evers (Derkje Wiers), 1751 - 30 januari 1797

kinderen
Liefke, *23 augustus 1779. Gedoopt 28 augustus in Saaxumhuizen, getrouwd op 15 september 1802 met Geert Hindriks.
Heeme Jans, *Eenrum 3 september 1783, overleden Maarslag 23 juni 1832. Dagloner.
Op 09.09.1811 getrouwd te Leens met Hilje Cornelis, *19.08.1789 In 1811 werd hun zoon Jan Hemes geboren; die stierf in 1822 op 10-jarige leeftijd.
* Wiert Jans Wieringa, Eenrum 1787-1855
Pieter Jans Wieringa, (Pieter Jans Hemes), *Eenrum 1789 - Groningen 6 februari 1869.
Op 10.06.1810 getrouwd met Frouwke Aries (Arijs) Jansen van Eenrum.
Hilje, geboren 1 januari 1792
Jan Jans Wierenga, *Eenrum 23 september 1796 - Eenrum 15 april 1871. Kuiper en wagenmakersknecht en uurwerkmaker.
Getrouwd: 1. op 12 mei 1821 te Baflo met Anje Drews Bakema (1798-1839)
2. op 30.08.1847 met Hendriktje Rijpkes Buikema, *Eenrum 1812
woonplaats en werkzaamheden
landbouwer in Den Andel

documenten
In het boerderijenboek van het Halfambt wordt Jan Hemes in 1778 genoemd als voogd ivm de verkoop van de boerderij aan de Hornsterweg 1 te Eenrum.
In 1778 wordt deze boerderij door de voogden van de kinderen van wijlen Grietje Berents (Jan Hemes' eerste vrouw) en door Jan Hemes voor zichzelf en Derktjen Wierts (zijn tweede vrouw) voor zichzelf verkocht aan Ebels Hendriks en Geeske Jacobs.
Hieronder een foto van de bewuste boerderij (foto uit het Boerderijenboek van het Halfambt).Er is ook een rechtbankverslag van het beŽindigen van de voogdij van de kinderen van Grietje Berents https://www.reenders.com/voogdij.shtml over 'Voogdijzaken Eenrum 1750 Ė 1803'

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 16 Junii 1778 Op petitie van Jantjen Jannis, en Beerent Jannis, dogter en soon van wijlen Jannis Julles en Grietje Beerents Bloem, als beijde veniam aetatis hebbende geobtineert, dat in actis mogte worden getekent, dat sij op heden den 16 Junii 1778, ten overstaan van het EE Gerigte in Judicio, van hun voormond Jacob Melles, en voogden Beerent Beerents, en Beerent Derks hadden ontfangen in contante penningen hun vaderlijke afkooppenningen, bedragende voor jeder een summa van twee hondert en tagtentig Car Gulden, met de halve renten van de stiefvader Jan Heemes, bedragende voor Jantjen berekent 19 Gl. 12 stver, en voor Beerent 7 Gl. 14 stver, met daar en boven wegens uitgemijnt moeders lijfstoebehoren jeder 18 Gl. 2 stver 1 dt, als mede het linnen, en dat voorts sij selve hunne verdiende loonen beijde hadden gebeurt, en dat de overige renten met hun mede weten te goede waren in de moederlijke boedel en nalatenschap, welke boedel nog onverdeelt, sij jeder voor sich selve mede gedagten te scheijden en verdeelen, soo deden sij de voorstanderen bedanken voor denselver goede en getrouwe voorsorge en administratie, waar op als voorstanderen geen verdere praetensien verklaarden te reserveren, versoekende dat het EE Gerigte de gemelte voorstanderen van derselven eeden, ten hunner opsigte als voorstanderen gepraesteert gelieve te ontslagen. Is sulks in actis getekent, en heeft voorts het EE Gerigte ten versoeke van Jantjen en Beerent Jannis, hunne drie voorstanderen voornoemt van der selver eeden ten hunnen opsigte als voorstanderen gepraesteert ontslagen.

Zie ook: http://members.chello.nl/w.spaak/Bodde/Ommelander%20Geslachten%20I-III.pdf blz 61


Volgens de gegevens bij boerderij 70a in Boerderijen in het Halfambt verkoopt Jan Hemes (1746-1807) te Eenrum op 25 juni 1799 de boerenplaats die zijn ouders in elk geval sinds 1755 bezaten. Hij verkoopt de boerderij bestaande uit een keuken, middenhuis en Friese schuur en 16,5 juk en 35 roeden land, met een vaste huur 68 carolusguldens aan de kerk van Eenrum, voor f 2502 aan David Cornelis, getrouwd met Tietje Jacobs te Saaxumhuizen.
Dat staat haaks op de informatie die in de volgende alinea in het Boerderijenboek staat. Die vermeldt dat 'op de lijst van vaste goederen van Saaxumhuizen' die in 1806 -dus 7 jaar later- is opgemaakt, Jan Hemes voorkomt als de beklemde meier van 16,5 juk land, die bij zijn behuizing 'getekend nr. 11' gelegen zijn. De jaarlijkse huur bedraagt f 68 verschuldigd aan de kerk te Eenrum."
Uit diezelfde lijst uit 1806 blijkt dat hij nog een halve juk land, genaamd 'het Meike' gebruikt. De eigenaar ervan was de diaconie van Saaxumhuizen. Als toevoeging staat achter Jan Heemes: 'Boerderij ten zuiden van Elemaheerd / Nescio'. Die toevoeging verwijst in deze bron naar de boerderij van de gebruiker.
Rond 1935 is de boerderij afgebroken en het land maakt tegenwoordig deel uit van de boerderij Nescio aan de Saaxumerweg 4.

Bron: http://www.bavvelt.nl/index_htm_files/Quohier%20vaste%20goederen%20Saaxumhuizen)pdf.
De geschiedenis van Baflo, Rasquert, Den Andel, Tinallinge, Saaxumhuizen / uitg. door Stichting Historische Kring Baflo. - 2009


(Onder-)trouwberichten

Overlijdensberichten


Den 24 dito (July 1777) is overleden Grietje Berents, Huisvrouw van Jan Hemes (Heines?) Latende tot Sibste Bloede na Haar man 6 Zoons en 2 dogters. (http://www.reenders.com/dooden_eenrum.shtml)"Den 30 dito (januari 1797) stierf Derkje Wierts. Vrouw van Jan Heemes. Laatende na Haar man & 5 Kinder."
De kinderen waren tussen de 4 maanden en 14 jaar oud.
(http://www.reenders.com/dooden_eenrum.shtm)

Op 1 oktober 1807 wordt Jan Hemes begraven.
1807 (begravenen!) Den 1 October Jan Hemes, oud ruim 64 jaren, latende na 4 zoons en 2 dochters. Weduwnaar van Derkje Wierts.(http://www.reenders.com/dooden_eenrum.shtml)

-------------------------------------------------------------------------------------------
In verband met Grietje Berents Bloem:
In een akte (734/196),opgemaakt 3 Nov.1764 met een bijbehorend taxatie uitgevoerd op 11, 13, 14 Maij 1765, van goederen nagelaten door Jannes Julles ten behoeve van zijn kinderen bij wijlen Bijwke Tomas en bij zijn weduwe Grietje Berents Bloem is sprake onder het hoofd "Doodskosten" van een post "betaalt aan Levij de Jood voor geleverd 'vleis' ten bedrage van 11 Guldens, 7stuivers en 4 centen" (http://www.xs4all.nl/~whelder/oudlevy/wimhel-frm3.htm)

Grietje Berents Bloem (35 jaar oud), geboren te Warffum (GR), gedoopt aldaar op 18 juni 1730, wonende te Eenrum (GR). (Zij is eerder getrouwd rond 1750 voor de kerk, op ongeveer 20-jarige leeftijd met Jannes Julles (ongeveer 36 jaar oud), geboren rond 1714 (?), wonende te Eenrum (GR), overleden aldaar op 15 oktober 1764, ongeveer 50 jaar oud. Zij is later ondertrouwd te Eenrum (GR) op 6 april 1776 en getrouwd te Westernieland (GR) op 21 april 1776 voor de kerk, op 45-jarige leeftijd met Jan Heemes (35 jaar oud), geboren te Saaxumhuizen (GR) in het jaar 1741, overleden te Eenrum (GR), begraven aldaar op 1 oktober 1807, 66 jaar oud.
Over de leeftijd van Jan Heemes is geen duidelijkheid: 64 of 66 jaar oud.