Jacob Sybolts, Tinallinge 7.10.1736 - Warffum 23.11.1810     index

ouders
Sybolt Meertens, 1703-1773
Anje Garmts,

gehuwd met
Barbara Eisses op 15 juli 1764 in Tinallinge

kinderen
1. Sijbolt *17 februari 1765
2. Geertruid, *1766. Getrouwd 6 juni 1790 te Tinallinge met Pieter (Wierts) Wieringa 1759 - 1826.
[Pieter (Wierts) Wieringa was een zoon van Wiert Tees' en Jantje Pieters. In 1811 neemt hij de naam Wieringa aan deze naam afleidende van zijn vaders voornaam Wiert.]
3. Eisse Jacobs Sijbolts (1769-1829)
4. Anje *7 november 1770. Jong overleden.
5. an *15 november 1772. Jong overleden.
* 6 Jacob Jacobs Sijbolts, 1775-1826
7. Martje 1777 - 1826
8. Garmt 1779 - 1826
9. Jan 1782 - 1826
10. Meerten 1785 - 1808

woonplaats en werkzaamheden:
Tinallinge, landbouwer en collector

documenten
Uit het Boerderijenboek van het Halfambt, bij boerderij 59/ de Vennenweg 1, Tinallinge.
(...) In 1754 verkopen de erven van Meindert Geerts de boerenplaats met 'staande plaat in de heerd' en een uurwerk en een koperen 'keesketel' aan Eysse Waalkes en Martje Jans.
Zij worden opgevolgd door hun dochter Barbara Eisses en haar man Jacob Sijbolts (1736-1810), die op op 22 juni 1764 te Tinallinge getrouwd zijn.
Daarna komt de boerderij in oktober 1808 in gebruik bij de zoon Eisse Jacobs Sijbolts (1769-1829) en Wijpke Jans (1774-1806).
Op 29 maart 1830 wordt door de erven van Eisse J. Sijbolts hun ouderlijke boerenplaats verkocht aan hun zuster (?) Martje Sijbolts (1794-1859) en zwager Rijke Tijmens (1791-1839).

Kerkelijke gegevens.
Jacob Sijbolts en zijn ouders Sijbolt Meertens en Anje Garmts, waren lid van de kerk van Tinallinge.
Hun namen worden genoemd in de ledenadministratie van de gereformeerde (hervormde) kerk als ze belijdenis doen of diaken of ouderling worden.
Onderstaande gegevens zijn te vinden op: http://www.menneglas.nl/ledematen/Tinallinge.htm#1792bis

1750.
Den 23 Octb.
tot ledematen der gemeente aangenomen
1. Na vertoonde attestatie gegeven door den kerkenraat van Baflo Rasquert
Jan Frieling en Hendrina de Groot zijne huisvrou.
2. Na voorgaande geloofsbelijdenis
Sibolt Meertens.

1751
Den 10 December na opentlijke geloofsbelijdenis tot litmaat aangenomen
Anje Garmts huisvr. van Sibolt Meertens.

[geen datum, vermoedelijk begin 1755]
Ledematen gevonden in de gemeente van Tinallinge door J. Pesman.
(...)
Sibolt Meertens
Anje Garms zijne huisvrou
(...)

1757
Den 12 Junij
door de Kerkenraad en Leden der Gemeente verkoren tot nieuwe Diakonen
Sijbolt Meertens
Bruine Harkes

Den 10 Julij
Zijn voorgemelde Sijbolt Meertens en Bruine Harkes naa drie voorafgaande
onverhinderde kondigingen tot Diakonen van dese Gemeente bevestigt.

Lijst der Ledematen, die tegenswoordig in de Gemeente van Tinallingen
gevonden worden en aldaar an ít Heil. Avondmaal gaan.
Angetekent den 18 Junii 1768.
10. Anje Garmts Weduwe Sijbolt Meertens.
15. Jacob Sijbolts. Angenomen den 10 Augusti 1768.

1781.
Den 10 januarij
afgegaan als Diacon de E. Roulof Lippus, en tevens door gelegentheid
tot tweede ouderling ingekoren de voormelde Roulof Lippus, en in diens
plaetze tot tweede Diacon de E: Jacob Sijbolts, welke beijde perzonen
na voorgaende 3 kondigingen in het dienstwerk bevestigt zijn.

Ledemaaten onder de Dienst van J:A: Biebericher angenomen
1783.
Den 4 April
aangenomen ledematen
1. Pieter Alberts.
2. Barbara Eisses.
2. Meerten Sijbolts
(Barbara was van Doopsgezinde afkomst. Haar ouders trouwden in 1739 in de Vermaning der Mennonieten in Houwerzijl.)

1792
in junio
Zijn bij mijn vertrek de navolgende Ledematen gebleven in de gemeente te Tinallinge.
2. Jacob Sijbolts. Ouderling (overleden 23 Nov. 1810)
3. Meerten Sijbolts. Diacon (overleden 12 Nov. 1805)
12. Barbara Aisses vrouw van Jacob Sijbolts (overleden 29 Dec. 1801)

1798 Den 7 Januarij
tot diacon verkooren Jan Ekkes.
Men besloot toen ook eenen nieuwen ouderling te verkiezen, Jacob Sijbolds,
schoon jonger in bedieninge zijnde, verkoos voor Jan Lippes Sijrtsema af te
gaan, hetwelk geredelijk toegestaan wierd.
Hier op wierd, ter verkiezinge van eenen nieuwen ouderling, in plaatze van Jacob Sijbolds, door
den kerkenraad op het drietal gebragt
Roelf Roelfs, Jan Abrahams en Geert Jans.