Hinke Abrams Roosen, gedoopt Harlingen (GrK) 5.11.1771 - Harlingen 21.3.1812     index

ouders
Abraham Isaacks Roosen overleed Harlingen 1799
Janke Pieters, overleed Harlingen maart 1804

gehuwd met
Jan Baukes Komst 1773-1821

kinderen
Janke Jans Komst, 1804-1869
Bauke, Harlingen 28.6.1811

woonplaats en werkzaamheden

documenten
Abraham Isaacks Roosen is geboren in Harlingen en werd smidskoolmeester van de stad 1758
Abraham huwt met Janke Pieters, beide van Harlingen, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 Juli 1769 in de Westerkerk; huwelijksregisters Nederlands Hervormde kerk Harlingen; kind: Hinke Abrahams Roosen, gedoopt 5 nov 1771 Grote Kerk Harlingen, moeder is J. Pieters; fiches dopen Grote Kerk Harlingen; Geeft met alle Onderdanigheid te kennen Izac Roosen, Burger dezer Steede, dat door 't Overlijden van Feddrik Allerts de bedieninge van ordris Smidskoolmeeter binnen deze Stad is opengevallen en den Suppliant zeer gaarne zoude Zien dat Sijn Soontje A. I. R. daer mede wierde gebeneficeerd, Soo neemt de Supplnt:deswegens de Vrijmnoedigheid zig op het onderdanigste aan UEd:Achtb:te addresseren, met gedienstig Verzoek dat UEd:Achtb: gemelde zijn Soon A. I. R. gelieven aan te Stellen tot ordris Smidskoolmeter binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daer toe Staande:dog aangemerkt dat deze A. I. R. geen bequame jaaren heeft om deze functie selv te bekleeden, Soo presenteert den Supplnt Sig in persoon op 't nedrigste voor UEd:Achtb:, om deze bedieninge wegens Sijn Soon bij Substitutie waar te neemen ter tijd ende Zoo lange gemelde desselvs Soon genoegsame jaaren heeft bereikt en UEd:Achtb:in des Suppliants dienst genoegen neemen, Verzoekende UEd:Achtbh qualificatie ten dien fine. requisitus (was Get:) S: Rienstra; (In Margine Staat voor Appt); De Magistraat accorderende het Versoek, Nomineert en Stelt mits deesen A. I. R. tot ordinaris meter van de Smidskool binnen deze Stad op lasten, pligten profijtten en gehoorsaamheeden daar toe staande:Authoriserende tot de Waarneeminge van die functie geduirende desselvs minderjarigheid en tot Haar Achtb:kennelijk Wederseggen de meede Supplnt Izac Roosen, die daar toe den Eed in forma zal hebben af te leggen Actum den 15 mrt1758. (was get:) Claas van der Brug/onder stonde/Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 15 mrt 1758 heeft Izac Roosen den Eed van Getrouwigheid als Subst smidskoolmeeter gepresteerd in handen van de Heer Burgemr H:Wassenaar In kennisse van mij Secretaris M:V: Idsinga. (Aanstellingen Stad Harlingen 1731-1759); Remonstreert met behoorlijke eerbied Izac Rooden Borger binnen deze Stad, dat by de aanstellinge Van desselvs soon A. I. R. tot ordris Smidskoolmeter dezer Stede, het UEd Achtb. heeft geliefd, geduirende desselvs minderjarigheid den Suppliant tot de Waarneminge Van die functie te qualificeren, gelyk den Supplnt:dan ook tot dees tijd tot zig daar inne na Vermogen heeft gequeeten, en daar in gaarne zoude voortgaan, zoo hij niet tot zijn leedwezen ondervond, dat de exercitie Van dit Werk te onereus is voor een man van Sijne jaaren; het welke oorzaak is dat den Suppliant de Vrijmnoedigheid neemt, in zijne plaatze aan UEd Achtb. voor te Stellen de persoon van Jacob Jacobs borger binnen deze Stad, dewelke door zijne jongere jaaren daar toe veel capabeler is dan den Suppliant, en hier toe van herten inclinerende:Verzoeken ten dien einde beide zeer gedienstig, dat UEd. Achtb. Jacob Jacobs in plaatze Van Izac Roosen (geduirende de minoriteit van desselvs soon/gelieven te qualificeren tot de Waarneminge Van 't Smidskoolmeeten binnen deeze Stad; requisitus (get:) S:Rienstra; in margine Staat; De magistraat accorderende het Versoek Authoriseert mits dezen Jacob Jacobs tot de Waarneminge van 't Smidskoolmeten, geduirende de minderjarigheid van A. I. R. , mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 11 jul 1759. (was get:)Hendk Schaaff, onderstonde, Ter ordtie van de magistr S:Rienstra abs:sec:. ; Lager Stonde; Op dato heeft Jacob Jacobs den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr Presid:Burgemr H:Schaaff; in kennisse Van my gesw: Clercq. (Aanstellingen Stad Harlingen 1731-1759);

Abraham is de zoon van Isaac Roosen, overleden Harlingen? voor 1747
Deze huwde 1) Harlingen 1 april 1730 Claeske Annes Huydecoper
huwde 2) Doekje Doekes Jongma, op belijdenis gedoopt Harlingen 18 november 1746
Uit dit tweede huwelijk werd Abraham geboren.
In het archief van Harlingen is sprake van Doekje Doekes, lakenleverancierse, ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis 82-19-. terzake gaarn en lint door haar ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 26 sep 1737, kwit. no. 32, (B1067); id, samen met Jeltje Doekes, 101-10-. terzake gaarn en lint ten behoeve van het Weeshuis geleverd, kwit. no. 29, 14 sep 1734, (B1064);